Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Program "Opieka 75+"

Celem Programu „Opieka 75+” jest  zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 lat i więcej. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Wsparcie w ramach programu zapewnia osobom starszym usługi polegające na zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, co umożliwi dalsze prawidłowe funkcjonowanie seniorów w dotychczasowym środowisku zamieszkania. Zapewnienie usług opiekuńczych ma na celu jak najdłuższe umożliwienie osobom starszym pozostanie w ich domach, przy wsparciu innych osób, unikając tym samym zapewnienia całodobowej opieki instytucjonalnej m.in. w domu pomocy społecznej.

Program „Opieka 75+” skierowany jest zarówno do osób samotnych oraz osób w rodzinie, których bliscy nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości Centrum Usług Społecznych, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W tym przypadku wymagane jest dostarczenie odpowiednich zaświadczeń lekarskich o potrzebie zapewnienia specjalistycznej usługi.