Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Przemoc w rodzinie

Niebieska Karta

Czym jest procedura „Niebieskie Karty"?

Procedura „Niebieskie Karty" to szereg działań jakie zostają uruchomione po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta - A". Głównym celem rozpoczęcia procedury „Niebieskie Karty" jest przerwanie występowania przemocy w rodzinie.

Formularz „Niebieska Karta - A" może być założona w obecności osoby doznającej przemocy, bądź w zależności od sytuacji, może być założona bez jej obecności. Jeśli przemoc kierowana jest wobec dziecka, wtedy rozmowa przeprowadzana jest w obecności rodzica, opiekuna prawnego bądź faktycznego, ewentualnie „osoby najbliższej" z rodziny, w miarę możliwości przy udziale psychologa. Osoba doznająca przemocy w rodzinie po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta - A" otrzyma, od uprawnionej osoby do rozpoczęcia procedury „Niebieskie Karty", formularz „Niebieska Karta - B", w której znajdzie informacje czym jest przemoc, gdzie może zgłosić się bądź zadzwonić w sytuacji zagrożenia.

Kto może zgłosić przemoc w rodzinie?

KAŻDY! Osoba doznająca przemocy (kobieta, mężczyzna, dziecko), świadek (osoba bliska, rodzina, sąsiedzi, przypadkowa osoba). Można zrobić to na różne sposoby, m.in. zadzwonić bądź iść do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej/Centrum Usług Społecznych/Komisariatu Policji/Prokuratury/kuratora, aby zgłosić przemoc w rodzinie.

Kto może wszcząć procedurę „Niebieskie Karty"?

  • pracownik socjalny najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej/Centrum Usług Społecznych,
  • funkcjonariusz policji (w czasie interwencji bądź na komendzie),
  • pracownik ochrony zdrowia ( m.in. lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny),
  • przedstawiciel oświaty (np. wychowawca, pedagog, psycholog, logopeda, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
  • przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Co dzieje się po założeniu „Niebieskiej Karty"?                                   

Po zgłoszeniu przemocy w w/w miejscu wypełniona „Niebieska Karta – A" zostanie przesłana (w ciągu 7 dni) do Zespołu Interdyscyplinarnego, którego Przewodniczący w ciągu 3 dni powinien zwołać Grupę Roboczą.

W składzie Grupy Roboczej powinni znajdować się przedstawiciele instytucji, którzy wspólnie mogą zaproponować podjęcie działań, aby przerwać występowanie przemocy w rodzinie. Najczęściej są to pracownik socjalny, który był w środowisku, dzielnicowy, pedagog/psycholog szkolny/przedszkolny, przedstawiciel ochrony zdrowia, kurator, członek komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz związków wyznaniowych. W uzasadnionych przypadkach w skład Grupy Roboczej mogą być zaproszeni prokurator, asystent rodziny.

Procedura „Niebieskie Karty" może zostać zakończona w dwóch przypadkach:

  1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy;
  2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. [1]

 [1] art. 18.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta"