Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie części lub całości:

  • zakupu żywności,
  • leków i leczenia,
  • ogrzewania, w tym opału,
  • odzieży,
  • niezbędnych przedmiotów użytku domowego
  • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
  • kosztów pogrzebu.

Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego. Zasiłek celowy przyznaje się na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej.

Specjalny zasiłek celowy przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny (art.41 ustawy o pomocy społecznej).