Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Deklaracja dostępności

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-02-20
Metoda przygotowania oświadczenia:
Samoocena przygotowana przez podmiot.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-02-20

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Dorota Miękus-Płodzień
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
dmiekusplodzien@cus.slupsk.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 59 842 58 02 wew. 35

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk • Adres: ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76 – 200 Słupsk • E-mail: cus@gmina.slupsk.pl • Telefon: 59 842 84 02

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2021-01-15
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2021-02-27
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Brak aplikacji mobilnej
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek położony jest przy ulicy Obrońców Wybrzeża 2, w Słupsku. Lokalizacja umożliwia dojazd ze wszystkich miejscowości gminy Słupsk autobusem lub własnym środkiem transportu. Najbliższe przystanki autobusowe: Przystanek autobusowy – Słupsk, ul. Armii Krajowej – Stary Cmentarz (około 120 metrów) – przystanek ZIM, linia nr 9, 18. Przystanek autobusowy – Słupsk, ul. Profesora Lotha (około 210 metrów) – przystanek ZIM, linia nr 9,18. Dojazd – linią autobusową nr 9 – rozkład jazdy ZIM https://jakdojade.pl/slupsk/rozklad-jazdy/linia/ZIM_SLUPSK-9/kierunek/0?d=now oraz linią autobusową nr 18 – rozkład jazdy ZIM https://jakdojade.pl/slupsk/rozklad-jazdy/linia/ZIM_SLUPSK-18/kierunek/0?d=now - Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi. Budynek Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk : • Wejście do budynku od strony wewnętrznego parkingu. Wejście do budynku CUS Gminy Słupsk – teren parkingu bez wyznaczonego chodnika. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz barierkę. • Parking i miejsce postojowe: Na terenie parkingu nie znajduje się wydzielone miejsce dla osoby niepełnosprawnej oznaczone kolorem niebieskim. • Dostępność sali konferencyjnej – brak sali konferencyjnej. Możliwość poruszania się na wózku na poziomie parteru, brak progów przy wejściu do sali, otwierane dwuskrzydłowe drzwi do poszczegulnych części korytarza, drzwi do pomieszczeń biurowych, drzwi umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. • Oznaczenie – Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. W budynku znajduje się tablica informująca o rozmieszczeniu poszczególnych biur na terenie obiektu, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących • Sekretariat znajduje się na parterze budynku. • W Budynku – zlokalizowane są następujące stanowiska i zespoły: Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Zespół ds kadrowo – księgowych, Zespół ds organizacyjno – administracyjnych, zespół ds realizacji świadczeń, zespół ds realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, zespół ds organizowania usług społecznych, organizator społeczności lokalnej, stanowisko ds programów i projektów.• Toalety : brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

W Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem, — środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie: — środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH GMINY SŁUPSK
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Podstawa prawna • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 • Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848