Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Jak uzyskać pomoc?

Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo udziela wsparcia osobom i rodzinom przebywającym na terenie miejscowości wchodzącym w skład Gminy Redzikowo:

Bierkowo, Bukówka, Bydlino, Bruskowo Wielkie, Bruskowo Małe, Gać Leśna, Gajki, Gałęzinowo, Głobino, Grąsino, Jezierzyce, Karżcino, Kępno, Krępa Słupska, Krzemienica, Kukowo, Kusowo, Lubuczewo, Łękwica, Łupiny, Niewierowo, Płaszewko, Redęcin, Redzikowo, Rogawica, Siemianice, Stanięcino, Strzelino, Strzelinko, Swochowo, Swołowo, Warblewo, Warblewko, Wierzbięcin, Wieszyno, Wiklino, Wielichowo, Włynkowo, Włynkówko, Wrzeście.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Art. 3. 1. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Art. 3. 2. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Art. 3. 4. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Jak uzyskać pomoc w Centrum Usług Społecznych?

Tryb udzielania pomocy obejmuje następujące etapy:

  • Zgłoszenie wniosku o pomoc.
  • Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.
  • Wydanie decyzji.
  • Realizacja świadczeń. 

W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo i  złożyć wniosek o pomoc na miejscu. Świadczenie może też być przyznane na osobisty bądź telefoniczny wniosek innych osób, ale za zgodą osoby na rzecz, której złożono wniosek. Pracownik socjalny ma obowiązek sprawdzenia każdego zgłoszenia o konieczności udzielenia pomocy, może również wszcząć postępowanie udzielenia pomocy z urzędu.

W dalszej kolejności po złożeniu wniosku konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania zainteresowanej osoby. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny, aby na podstawie uzyskanych informacji można było przyznać pomoc. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy i działań na rzecz rodziny.

Odmowa przeprowadzenia wywiadu powoduje, że nie jest możliwe określenie sytuacji rodziny lub osoby, a tym samym nie ma możliwości przyznania pomocy. Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc w Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji socjalno- bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia zaświadczeń i oświadczeń dotyczących sytuacji dochodowej, rodzinnej, materialnej itp.

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a także te o odmowie przyznania pomocy wystawiane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, biletu kredytowanego.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –  776 zł,
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł.