Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Świadczenie Wychowawcze 500+

Od dnia 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu przez rodzinę.

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze?

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń).

Można go złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS lub w tradycyjnej formie papierowej w Centrum Usług Społecznych w Słupsku lub za pośrednictwem poczty.

Formularze wniosków niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego udostępnia podmiot realizujący program „Rodzina 500+”.

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników do wniosku dostępny jest też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w urzędzie. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Rodzina 500+”.

Przyznane świadczenie wychowawcze zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez wnioskodawcę lub gotówką - w inny sposób wypłaty przewidziany w danej gminie.

Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Od takich decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu decyzji.

WAŻNA INFORMACJA

Na obecnie trwający okres zasiłkowy 2019/2021 świadczenie wychowawcze zostało przyznane do 31.05.2021r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane :

  • drogą elektroniczną - od 1 lutego 2021r.
  • w formie papierowej - od 1 kwietnia 2021r.

KOMUNIKAT

Centrum Usług Społecznych w Słupsku informuję, że od miesiąca listopada 2020r. Wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych nie będzie realizowana w formie gotówkowej.

Osoby zainteresowane przekazywaniem świadczeń na konto, proszone są o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Słupsku.

Informację z numerem rachunku bankowego można wysłać pocztą lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Centrum Usług Społecznych w Słupsku.

Wszelkich informacji dotyczących świadczenia wychowawczego można uzyskać pod numerem telefonu Centrum Usług Społecznych w Słupsku tel. 59 842 84 04 wew. 30

Terminy wypłat na rachunek bankowy świadczenia wychowawczego

Rok

Miesiąc

Dzień wypłaty

2021

STYCZEŃ

26

LUTY

26

MARZEC

29

KWIECIEŃ

26

MAJ

26

CZERWIEC

28

LIPIEC

26

SIERPIEŃ

27

WRZESIEŃ

27

PAŹDZIERNIK

27

LISTOPAD

26

GRUDZIEŃ

27