Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, gdy rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze przyznawane są bez względu na dochód, ale są odpłatne, zależne od dochodu osoby/rodziny. Centrum, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich.