Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Praca socjalna

To działalność profesjonalna polegająca na udzielaniu pomocy jednostkom, grupom lub społecznościom we wzbogacaniu lub odbudowywaniu ich zdolności społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających warunków społecznych. Celem pracy socjalnej jest pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz dążenie do usamodzielnienia się osób i rodzin. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.