Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. (dodatek gazowy)
  Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. (dodatek gazowy)
 2. Wniosek - zasiłek rodzinny:
  - Załącznik ZSR-05 - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  - Załącznik ZSR-07 - Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
  - Załącznik ZSR-08 - Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
  - Załącznik ZSR-10 - Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
  - Załącznik ZSR-12 - Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe  zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.
 3. Wniosek - świadczenie pielęgnacyjne
  - Załącznik ZSR-10 - - Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
 4. Wniosek - specjalny zasiłek opiekuńczy.
  - Załącznik ZSR-05 - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  - Załącznik ZSR-07 - Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 5. Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 6. Wniosek - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 7. Wniosek - świadczenie rodzicielskie.
 8. Wniosek - zasiłek pielęgnacyjny oraz oświadczenia.
 9. Wniosek - wydanie zaświadczenia o dochodach do programu "CZYSTE POWIETRZE"
 10. Wniosek - stypendium szkolne
  - Zestawienie faktur do stypendium szkolnego.
  - Zasady rozliczania stypendiów szkolnych.
 11. Wniosek o zasiłek szkolny
 12. Wniosek - dodatek mieszkaniowy.
 13. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.
   

 Usługi społeczne:

1. Kwestionariusz osobowy.

2. Wniosek o objęcie usługami społecznymi.

3. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny 3+ (gminnej).

4. Wniosek o wydanie Karty Seniora Gminy Słupsk.

Inne strony w dziale