Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

DODATEK GAZOWY

Nowe świadczenie dla gospodarstw domowych - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 poz. 2687), od 1 lutego br. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

To kolejna pomoc, mająca na celu wsparcie m. in. gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zakupu paliw na cele grzewcze.

Z dotychczasowych form wsparcia skorzystały gospodarstwa, których główne źródła ogrzewania były zasilane paliwami stałymi (węgiel i paliwa węglopochodne), gospodarstwa ogrzewające się za pomocą drewna kawałkowego, peletem drzewnym, innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG oraz przy pomocy kotła olejowego. Wnioski na te dodatki można było składać do 30.11.2022 r.

Świadczenie w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za dostarczenia paliwa.

Refundacja podatku VAT ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwa gazowe.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT  należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca
i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochody wnioskodawcy analizowane są jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku
o refundację podatku VAT. W przypadku wniosków złożonych do 31.07.2023 r. weryfikowany jest dochód za 2021 r., zaś w przypadku wniosków złożonych począwszy od 01.08.2023 r. - analizie podlegają dochody za 2022 r.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

BARDZO WAŻNE! Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Gdzie złożyć wniosek?

  • Wniosek można złożyć osobiście w godzinach pracy Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk, pok. 104.
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagane uwierzytelnienie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym),
  • poprzez aplikację pobraną na telefon - mObywatel ( Uwaga! W przypadku niepojawienia się owego wniosku w mObywatel, należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.)

Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Wnioski można składać kilkukrotnie, po opłaceniu faktury za dowolny okres pomiędzy 01.01.2023 r. a 31.12.2023 r. lub jednorazowa za cały 2023 r., jednak nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

 

Wzór wniosku do pobrania:

Wniosek - dodatek gazowy

Załączniki:
Załącznik II i III