Centrum Usług Społecznych
Gminy Słupsk

Poszukujemy rodzin wspierających

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających,

które bezinteresownie chciałyby pomóc innym   w poszukiwaniu  rozwiązań trudnych sytuacji.

 

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159)

 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 1. w opiece i wychowaniu dzieci,

 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego,

 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 1. ma stałe źródło utrzymania,

 2. ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,

 3. uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,

 4. przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 2   w godzinach  pracy Centrum: poniedziałek od  700   – 1630 , wtorek-czwartek od  700   – 1500, piątek  od 700   – 1330

 2. udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

 3. uzyskać pozytywną opinię CUS,

 4. uzyskać pozytywną opinię psychologa,

 5. podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk   .


 

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.