Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Program "Czyste powietrze"

Procedura wydawania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego na podstawie złożonego wniosku.

Program "Czyste powietrze"

Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo, wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego na podstawie złożonego wniosku przez stronę, niezbędne do uzyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Procedura ta obejmuje:

  1. Złożenie wniosku:

Osoba zainteresowana musi złożyć wniosek do Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo. Formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej Centrum lub bezpośrednio w jego siedzibie.

Informacje zawarte we wniosku powinny być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  1. Weryfikacja wniosku:

Pracownicy Centrum Usług Społecznych dokonują weryfikacji wniosku i samodzielnie, w oparciu o uzyskane drogą elektroniczną informacje np. od organów podatkowych o wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu, od organów emerytalno-rentowych o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy kwoty otrzymane z tytułu rozliczenia ulgi na dzieci, ustalają wysokość przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu, strona musi udokumentować lub oświadczyć samodzielnie. Zatem, w sytuacji gdy osoba otrzymała np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochód w pracy za granicą, dochód z gospodarstwa rolnego, wszelkie stypendia, świadczenie rodzicielskie wypłacane w zamian za zasiłek macierzyński, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE, musi złożyć oświadczenie
o wysokości otrzymanych środków.

  1. Wydanie zaświadczenia: Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Centrum Usług Społecznych wydaje zaświadczenie o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego.