Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024 - nabór wniosków

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”

Gmina Redzikowo – Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo, w wyniku przystąpienia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, pozyskało środki finansowe na realizację zadania w wysokości 739 296,00 zł.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym. Zadaniem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnoprawnościami w szczególności poprzez:

  • poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie niezależnego życia;
  • wsparcie w postaci pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego takich jak: wyjście, powrót lub dojazd z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • pomoc asystencką w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • wsparcie w korzystaniu przez uczestnika w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych itp.;

Adresatami programu są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami punktu 7 i 8 w orzeczeniu tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będące mieszkańcami Gminy Redzikowo

 

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę asystencką.

Zapisy i kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków. Dodatkowe informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem ds. Organizowania Usług Społecznych pod numerem telefonu: 59 7141430.

Załączniki:

1. Wniosek

2. Załącznik nr 7

3. Załącznik nr 8

4. Załącznik nr 15