Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Gminna Rada Konsultacyjna ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Słupsk w dniu 08 marca 2023r.  została powołana Gminna  Rada Konsultacyjna ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz ustalony regulamin jej działania. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk. 

Zgodnie z § 7 regulaminu Gminnej Rady Konsultacyjne ds Osób z Niepełnosprawnościamij:

1. Członkiem Rady może zostać osoba zgłoszona przez podmioty działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które wskażą kandydata zgodne z załącznikiem nr 1 regulaminu.

2. Kandydat na członka Rady zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem

nr 2 regulaminu.

3. O możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Rady oraz terminie dokonywania zgłoszeń Wójt informuje na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk.

4. Wójt może zwrócić się do uprawnionych podmiotów na piśmie o wskazanie kandydatów zgodnie z załącznikiem nr 3 regulaminu.

Zgłoszeń można dokonywać przez 21 dni od daty wydania zarządzenia tj. do dnia 29 marca 2023r.

Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady Konsultacyjnej ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Oświadczenie kandydata.