Centrum Usług Społecznych
Gminy Redzikowo

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczeniem niepieniężnym,  które polega na zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych zapewniając prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zamieszkania.

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobom, które z tytułu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób samotnych  oraz osób, których rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą zapewnić odpowiedniego wsparcia. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości Centrum Usług Społecznych, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W tym przypadku wymagane jest dostarczenie odpowiednich zaświadczeń lekarskich o potrzebie zapewnienia specjalistycznej usługi. 

Centrum Usług Społecznych ustala zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych. Odpłatność, szczegółowe warunki przyznawania, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)  ustalana jest na drodze uchwały Rady Gminy.

W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zasady odpłatności, zwolnienia z odpłatności, warunków przyznawania ustala Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. 

Specjalistyczne usług opiekuńcze polegają na:

  1. uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (kształtowaniu umiejętności zaspokajania niezbędnych potrzeb, pomocy w życiu w rodzinie, w załatwianiu spraw urzędowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego)
  2. pielęgnacji - jako wspieranie procesu leczenia (pomoc w zapewnieniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, umawianiu wizyt lekarskich, zakupieniu leków, czy w miarę potrzeb i zaleceń lekarskich zmiana opatrunków itp.)
  3. rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (zgodnie z zaleceniami lekarskimi) 
  4. pomocy mieszkaniowej, (pomoc w uzyskaniu mieszkania, organizacji drobnych remontów, likwidowania barier architektonicznych, właściwej relacji z sąsiadami)

Aby uzyskać pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk, listownie lub poprzez inne osoby.

Aby uzyskać więcej informacji można również skontaktować się telefonicznie.  Przyznanie pomocy następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz uzyskaniu odpowiednich dokumentów ( dokumentów potwierdzających dochód osoby/rodziny, orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie, czy karty informacyjne leczenia szpitalnego).